Thư cảm tạ nhà tài trợ

Link: DinhVietDuy.Sponsor.vn

Trang này chỉ cập nhật những khoản tài trợ của thành viên này cho các tổ chức có liên kết với Sponsor.vn

Các khoản tài trợ của DinhVietDuy.ename.vn

Tổng số tiền đã tài trợ: 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng

Bao gồm: